Beleidsplan


Bovelander Foundation

Official name: Stichting Bovelander Foundation
Public name: Bovelander Foundation

RSIN 861221308
KvK 64674827

Correspondence address:
Bovelander Foundation
Verspronckweg 63c
2023BB Haarlem
The Netherlands

0031 (0) 23 541 0330

VERKORT BELEIDSPLAN 2020-2023

BOVELANDER FOUNDATION
Doelstelling van de Stichting
– Uitbreiden van het aantal hockey piramides, in samenwerking met bestaande organen en infrastructuur;
– maximale impact genereren door middel van het bij elkaar brengen van relevante partijen middels het hockeyprogramma. (relevante partijen = afhankelijk van lokale behoeften);
– toewerken naar het opzetten van programma’s met straatkinderen in grote steden, op basis van ons huidige programma toespitsen op stedelijke context;
– opzetten van eenduidig monitoring en evaluatie systeem;
– maken van koppeling van tussen de lagen in de piramide in overeenstemming met project partner;
– opstellen en uitvoeren van fondsenwervingstrategie om daarmee de inkomsten te verhogen.

Werkzaamheden van de Bovelander Foundation
– Aanbieden van “training of trainer” cursussen omwille van kennisoverdracht aan lokale trainers en 
  coaches;
– Geven van trainingen aan kinderen op alle niveaus, van grassroots tot academy;
– Aansturen en ondersteunen van de lokale organisatie waar de Stichting mee samenwerkt;
– Geven van sociale vaardigheidslessen aan trainers en coaches;
– Opzetten uitwisselingsprogramma voor coaches van de verschillende lagen in de piramide;
– Samenwerkingen aangaan met relevante partnerorganisaties die aanvullende social services bieden (vb. geboorte certificaten, financiële geletterdheid, etc.)

Werving van gelden
Bovelander Foundation ontvangt vanuit verschillende hoeken fondsen, donaties en giften. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van deze inkomsten uit te geven aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden de kosten en wervingskosten zo laag mogelijk, gehouden zodat deze in verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
– Aanvragen van subsidies bij overheid en passende fondsen;
– Donatie campagnes voor privé personen en bedrijven;
– Presentaties, netwerkevenementen en golfdagen voor bedrijven;
– Diverse wervingsacties op en met samenwerking van (hockey)clubs;
– Het uitgeven van nieuwsbrieven met informatie over lopende en eventuele nieuwe projecten, met een oproep tot ondersteuning van een concreet project.

Financiën
Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

Bestedingen worden gedaan aan de vaste goede doelen die worden gesteund door de Bovelander Foundation. Naar gelang de inkomsten/donaties zullen er extra uitgaven worden gedaan aan nieuwe projecten. De bijdrage per project wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tenzij anders aangegeven.  

Geen van de bestuursleden van de Bovelander Foundation heeft een meerderheid van zeggenschap over het vermogen van de stichting. De bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.

In geval van opheffing van de Bovelander Foundation zal een batig liquidatiesaldo worden besteedt ten behoeven van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

Kostenstructuur van de Bovelander Foundation
Onafhankelijk bestuur
Het bestuur bestuurt het goede doel los van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties. 

Beloningen voor bestuursleden
Zoals bepaald in de statuten van de Bovelander Foundation zijn bestuursleden niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuur inspanningen te laten compenseren. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig. Voorgeschoten onkosten en reiskosten worden vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient een betaalbewijs te worden overhandigd. Bestuursleden die een uitvoerende functie vervullen, ontvangen wel een beloning.

Werknemers
De Bovelander Foundation heeft momenteel 2 werknemers in dienst. Tevens zet de Stichting freelancers en vrijwilligers in.

Beloningen voor medewerkers
De Bovelander Foundation kiest voor een beloning op maat, afgestemd op de individuele medewerker, omdat elke medewerker zijn eigen specifieke kwaliteiten heeft. Bovendien blijft zo de mogelijkheid behouden om medewerkers die bovenmatig presteren, zich sneller ontwikkelen en extra inzetten qua beloning sneller te laten doorgroeien. Bovelander Foundation kent daarom geen  vast functiehuis met strakke functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen.

Beloningen voor vrijwilligers
Bovelander Foundation heeft een kleine groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. Deze vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding afgestemd op de geleverde inspanningen of gecompenseerde tijd die zij in de stichting steken. Tevens mogen voorgeschoten (on)kosten gedeclareerd worden bij de stichting. Om deze uitgaven vergoed te krijgen dienen zij een betaalbewijs aan te leveren.